galilleo_2013_.jpg

吉高由里子 偵探伽利略 004.JPG

東野圭吾的作品,在首部開出高收視率後,天才湯川學將聯手吉高由里子繼續偵破各種事件...

偵探伽利略2013 第1集

吉高由里子 偵探伽利略 010.JPG

偵探伽利略2013 第2集

吉高由里子 偵探伽利略 007.JPG

偵探伽利略2013 第3集

偵探伽利略2013 EP03 3

偵探伽利略2013 EP03 2

偵探伽利略2013 EP03 1

偵探伽利略2013 第4集

偵探伽利略2013 EP03 7

偵探伽利略2013 EP03 8

偵探伽利略2013 EP04 04 偵探伽利略2013 EP04 12 偵探伽利略2013 EP04 11 偵探伽利略2013 EP04 14

偵探伽利略2013 第5集

偵探伽利略2013 EP05 01.JPG 偵探伽利略2013 EP05 06.JPG 偵探伽利略2013 EP05 08.JPG 偵探伽利略2013 EP05 10.JPG 偵探伽利略2013 EP05 11.JPG 偵探伽利略2013 EP05 12.JPG 偵探伽利略2013 EP05 16.JPG

偵探伽利略2013 第6集

偵探伽利略2013 EP06 01.JPG 偵探伽利略2013 EP06 02.JPG 偵探伽利略2013 EP06 03.JPG

偵探伽利略2013 第7集

偵探伽利略2013 EP07[04-07-52].JPG 偵探伽利略2013 EP07[04-15-11].JPG 偵探伽利略2013 EP07[04-15-25].JPG 偵探伽利略2013 EP07[04-17-19].JPG 偵探伽利略2013 EP07[17-46-25].JPG 偵探伽利略2013 EP07[17-46-55].JPG  偵探伽利略2013 EP07[17-50-03].JPG 偵探伽利略2013 EP07[18-01-33].JPG

偵探伽利略2013 第8集

偵探伽利略2013 EP08[21-20-15].JPG 偵探伽利略2013 EP08[21-20-28].JPG

偵探伽利略2013 EP08[22-09-16].JPG 偵探伽利略2013 EP08[22-09-39].JPG

偵探伽利略2013 EP08[03-00-29].JPG 偵探伽利略2013 EP08[03-02-03].JPG

偵探伽利略2013 EP08[03-02-28].JPG

偵探伽利略2013 第9集

偵探伽利略2013 EP09[16-21-08].JPG 偵探伽利略2013 EP09[16-24-03].JPG 偵探伽利略2013 EP09[16-24-56].JPG 偵探伽利略2013 EP09[16-25-28].JPG  偵探伽利略2013 EP09[16-26-51].JPG 偵探伽利略2013 EP09[16-27-14].JPG 偵探伽利略2013 EP09[16-28-16].JPG 偵探伽利略2013 EP09[16-29-09].JPG 偵探伽利略2013 EP09[16-30-04].JPG 偵探伽利略2013 EP09[16-31-12].JPG

第10集

第11集

P01

日本版主題曲

韓國版主題曲

中文版主題曲

 

 

 

 

 

 

全站熱搜

巴瑟畢特 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()